KBT, CBT eller KAT – ”kärt barn har många namn…”

Det finns huvudsakligen två största inriktningar inom psykologi. Den första är den så kallade Psykodynamiska och kan beskrivas som den ursprungliga, traditionella psykoterapiformen ofta associerad med Freud. Den andra inriktningen är Kognitiv Beteende-/Atferdterapi (Cognitive Behavior Therapy – CBT), i Norge kallat för KAT.  Den Kognitiva Bettende-/Atferdterapin är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innefattar både Kognitiv terapi och Behavioristisk (Atferd) terapi. Från början utvecklades denna metod för att behandla depression och ångest men man insåg ganska snabbt att i princip så kan alla problem behandlas med denna psykoterapimetod. Terapin är kortsiktig, det vill säga oftast behöver du möta mig – terapeuten från 1 till 20 gånger.

KBT/CBT/KAT ärvedertagen behandlingsmetod och har starkt vetenskapligt stöd. Detta är en välbeprövad och evidensbaserad behandling som har goda resultat vid de flesta psykiska problem som exempelvis depressioner, fobier och ångesttillstånd. Flera kroppsliga sjukdomar som t ex tinnitus och sömnproblem kan också framgångsrikt behandlas med denna terapiform. Den kan även vara mycket användbar vid att hantera andra sjukdomar. KBT/CBT/KAT  är en strukturerad och framåtblickande terapiform som  utgår ifrån att våra tankar och känslor, vårt beteende och kroppens fysiologi påverkas av varandra och av de tankemönster som grundläggs tidigt i livet.

Teori bygger huvudsakligen på Inlärningsteori om hur människan lär sig  samt Kognitiv teori som säger att vi har olika  och inte alltid så bra antaganden om oss själva och omvärlden. Tills skillnad till den psykodynamiska terapiformen betonas i  KBT/CBT/KAT att…

…det krävs mer än bara insikter för att kunna förändra ett beteende.

Du kanske vet vad som är fel och varför det är så men ändå klarar du inte av att ändra din livsstil. Därför arbetar man aktivt och målmedvetet med inlärning av nya beteendemönster. I terapin får du hjälp att se och förändra oönskade beteendemönster.  Tonvikten ligger på samspelet mellan dig som individ och din omgivning, här och nu.

Målet är att du ska utvecklas och må bättre. Denna psykoterapiform kan användas i alla åldrar och kan fungera som ett bollplank för utveckling och problemlösning. Förändring behöver inte handla om att totalt förändra sina föreställningar om sig själv och världen. Det kan även handla om att utveckla nya förhållningssätt , exempelvis till stress, ångest eller andra problematiska upplevelser. Terapin hjälper dig att utveckla dig själv i positiv riktning, oavsett var i livet du befinner dig. Du kan få hjälp med att hitta sätt att hantera svåra situationer och acceptera sådant du inte kan påverka.

Terapi är ett samarbete mellan två experter.  

Du är expert på hur det är och känns att vara du och om dina unika erfarenheter, tankar, känslor och beteende. Jag har fackliga specialkunskaper för att kunna tolka, leda och se samband. Samarbete som är både givande och krävande. Du jobbar aktivt tillsammans med mig för att forma ditt eget liv, inget är serverat på silverfat. Som terapeut är det min uppgift att leda dig genom förändringsarbetet.

  • Vanligtvis börjar vi med att ringa in de problem som är angelägna att arbeta med.
  • Vi formulerar också mål som är realistiska att uppnå under terapin.
  • Det är viktigt att vi finner vad som framkallar och vad som håller fast det beteende/tanke som skapar problem för dig.
  • Vi gör så kallad beteendeanalys (för att utforska vad som triggar/startar problemet) och funktionella analys (vad som gör att du fortsätter) av ditt beteende.

Genom samtal och ett antal regelbundna hemuppgifter arbetar vi sedan målinriktat under en tidsbegränsad period. Du skall på sikt bli din egen terapeut och tackla dina problem självständigt. Detta betyder alltså inte att du blir helt botad från dina problem och livet kommer att leka helt problemfritt. Livet är som det är – där ingår både lycka, sorg och gråa lite tråkiga dagar. Det är inte detta som du skall förändra! Det är hur du upplever din vardag och dina mot- och framgångar. – antingen under ett planerat möte eller per telefon. Givetvis kan det hända att du kommer att behöva söka upp en terapeut igen men för det mesta kommer du att kunna själv bemästra olika svåra situationer som du kommer att möta under ditt liv och känna dig nöjd med det du har, med dig som du är och det livet du lever. 

Samtalen vi har kan ibland leda till att jag rekommenderar dig att söka även andra behandlingsinsatser.

Mer om KAT kan du läsa på sidor till Norsk Forening for Kognitiv Terapi NFKT (http://www.kognitiv.no)